Stadgar

Stadgar

§ 1 Ändamål

Söderskogens Båtsällskap (SSBS), som bildades den 1 juni 1980, har som ändamål

• att främja intresset för kunskap om sjön och båtsporten

• att verka för sjövett, naturvett och gott sjömanskap

• att sköta hamn och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar samt att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.


§ 2 Medlemskap

Mom. 1 Medlemskap kan vinnas företrädesvis av person bosatt i eller innehavare av fastighet i Söderskogen och bestäms av styrelsen efter ansökan hos styrelsen.

Mom. 2 Sällskapet består av aktiva-, passiva-, ungdoms-, tillfälliga- eller heders-medlemmar.

Aktiv medlem är den som styrelsen inväljer som aktiv medlem. Ägare av båtplats i båtsällskapets hamn skall vara aktiv medlem i Båtsällskapet.

Passiv medlem är den som väntar på att erhålla aktivt medlemskap (står på turlista för båtplats) eller är rent stödjande medlem.

Ungdomsmedlem är den som vid tidpunkt för årsmötet inte fyllt 18 år.

Tillfällig medlem är den som tillfälligt får tillgång till slip, hamn- eller vinteruppläggningsplats. Sådan plats kan endast tilldelas sedan ordinarie medlemmars utrymmesbehov tillgodosetts.

Hedersmedlem är den som sällskapet därtill kallar. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.


§3 Medlems rättigheter

Mom. 1 Aktiva medlemmar äger full rösträtt. Övriga äger endast yttrande- och förslagsrätt.

Mom. 2 Medlem äger rätt att på sätt, som är särskilt stadgat, efter att till vederbörande funktionär gjord anmälan om att få utnyttja sällskapets slip och materiel.

Mom. 3 Aktiv medlem skall efter den dag då inval skett, genom styrelsens försorg tilldelas sällskapets publikationer, kallelser m.m.


§ 4 Medlems skyldigheter

Mom. 1. Den som vunnit inträde i sällskapet som aktiv medlem är skyldig att omedelbart betala avgifter enligt extra uttaxering, då sådant beslutats av stadgeenligt utlyst medlemsmöte.

Mom. 2 Medlem är skyldig att följa sällskapets fastställda stadgar och ordningsregler.


§ 5 Pliktavgift

Mom. 1. Medlem kan av styrelsen åläggas vissa pliktavgifter.

Mom. 2 Talan mot styrelsens beslut i mom.1 kan väckas hos revisorerna inom 30 dagar efter delgivandet av beslutet.


§ 6 Röstning

Mom. 1 Röstberättigad medlem har oavsett om han äger en eller flera båtplatser en röst.

Röstning får ske genom ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem.

Omröstning sker öppet. Om någon medlem så begär sker dock sluten omröstning. Beslutet fattas med enkel majoritet med undantag för beslut om ändring av stadgar (§ 14) och sällskapets upplösning (§15). Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, dock inte vid beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer, i vilka fall lotten avgör. Frånvarande medlem har att godta närvarandes beslut.

§ 7 Avgifter

Mom. 1 Aktiv medlem betalar inträdes- medlems- och båtplatsavgifter. Medlem som inträder i sällskapet efter den 1 oktober betalar inte medlemsavgift det året.

Mom. 2 Aktiv och passiv medlem betalar medlemsavgift varje år. Ungdomsmedlem är befriad från medlemsavgift

Mom. 3 Medlem som utnyttjar sällskapets hamn eller uppläggningsplatser samt slip eller materiel, betalar speciella avgifter som styrelsen beslutar.

Mom. 4 Ovan nämnda avgifter fastställdes av årsmötet. Extra uttaxering kan vid behov företas, då beslut härom fattas på stadgeenligt utlyst medlemsmöte.

Mom. 5 Medlem som inte fullgör sina skyldigheter eller förorsakar sällskapet kostnader, är skyldig att ersätta sällskapet så att det hålls skadefritt.

Mom. 6 Erlagda årsavgifter återbetalas inte vid utträde ur sällskapet.


§ 8 Styrelsen

Mom. 1 Styrelsen skall bestå av fem till sju ledamöter jämte två suppleanter. Ledamöterna är ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och varvskapten. Ordförande och kassör väljs för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter jämte suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen’s säte Håbo Kommun. Vid ordförandes frånvaro träder sekreteraren in som ordförande. Styrelseledamot och suppleant skall vara aktiv medlem. Val av styrelse skall förberedas av en valberedning som skall väljas av årsmötet och bestå av två aktiva medlemmar. Avgående styrelse och suppleant kan återväljas om styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas skall nyval ske av hela styrelsen.

Mom. 2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall också sammanträda när minst två styrelseledamöter gör framställning om detta. Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde, de äger rösträtt endast vid förfall för ordinarie ledamot.

Mom. 3 Beslut inom styrelsen fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande biträder. Vid styrelsesammanträde skall i protokollet antecknas vilka ledamöter som varit närvarande.

Mom. 4 Styrelseledamot eller suppleant får inte under valperiod avgå från sin befattning utan föregående skriftliga anmälan till styrelsen med orsak till avgång.

Mom. 5 Det åligger hamnkaptenen att ansvara för anläggning och drift av sällskapets hamn.

Mom. 6 Det åligger varvskaptenen att ansvara för anläggning och drift av sällskapets varvsområde och uppläggningsplats.


§ 9 Styrelsens uppgifter

Mom. 1 Det åligger styrelsen

• att leda sällskapets verksamhet och svara för kontakten utåt,

• att besluta i alla frågor som inte skall hänskjutas till ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte,

• att till sällskapets årsmöte upprätta verksamhetsberättelsen över sällskapets verksamhet under det gångna året och tillhandahålla den av revisorerna uppsatta revisionsberättelsen för samma tid samt upprätta inventarie-förteckning.

Mom. 2 Det åligger ordförande

• att opartiskt leda sällskapets och styrelsens möten

• att representera sällskapet. Dock kan ordförande för särskilda fall delegera dessa uppgifter till annan styrelseledamot eller suppleant.

• att vara sällskapets firmatecknare tillsammans med kassör eller sekreterare, minst två i par tecknar firman.

Mom. 3 Det åligger sekreteraren att svara för sällskapets kansliuppgifter.

Mom. 4 Det åligger kassören

• att svara för sällskapets ekonomi,

• att tillsammans med ordförande eller sekreterare, minst två i par teckna sällskapets post- och bankgiro samt bankkonto,

• att uppgöra slutgiltigt bokslut och inventarieförteckning, som skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

Mom. 5 Det åligger hamnkaptenen och vice hamnkaptenen att ansvara för anläggning och drift av sällskapets hamn och uppläggningsplats.


§ 10 Revision

Mom. 1 Vid årsmötet väljs, på förslag av valberedningen, en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år. Revisor och suppleant kan omväljas.

Mom. 2 Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper samt därom avge en till årsmötet ställd revisionsberättelse, vilken skall innehålla förslag om huruvida ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsåret skall omfatta kalenderåret.

Mom. 3 Väcks talan om styrelsebeslut om pliktavgift skall revisorerna pröva fallet och med eget utlåtande underställa ärendet styrelsen för förnyad prövning. Sådana ärenden skall om styrelsen och revisorerna är oense om det slutgiltiga beslutet, anmälas på årsmötet i revisionsberättelsen.


§ 11 Valberedningen

Vid årsmötet skall tillsättas en valberedning bestående av två aktiva medlemmar. Det åligger valberedningen att förbereda val enligt dessa stadgar samt de övriga val, som enligt styrelsens beslut skall äga rum vid årsmötet.


§ 12 Möten

Mom. 1 Sällskapet skall avhålla ordinarie årsmöte varje år och senast 30 april. Dag och plats beslutas av styrelsen. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner lämpligt eller då minst tio procent av sällskapets medlemmar därom skriftlig anhåller.

Mom. 2 Kallelse till möte sker via sällskapets hemsida samt anslag på sällskapets anslagstavla i hamnen och skall ske minst 28 dagar före mötets hållande.

Mom. 3 Förslag och motioner till årsmötet skall, för att kunna bli föremål för beslut, framläggas skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Mom. 4 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

1. Mötets öppnande.

2. Dagordningens godkännande.

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Styrelsens förslag till anläggnings- och underhållsarbeten samt kalendarium för dessa.

11. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

12. Val av styrelse och revisorer.

13. Övriga val som styrelsen hänskjuter till årsmötet.

14. Val av valberedningen.

15. Väckta förslag och motioner.

16. Eventuell ändring av stadgar och ordningsregler

17. Övriga frågor.

18. Mötets avslutning


§ 13 Sällskapets emblem

Mom. 1 Medlem som för sällskapets standert och/eller bär dess övriga emblem, är skyldig att uppträda på sådant sätt att sällskapets anseende inte äventyras. Sällskapets emblem är personliga och får inte överlåtas till annan.


§ 14 Ändring av stadgar och ordningsregler

Mom. 1 Ändring av, eller tillägg till, stadgar och ordningsregler, måste för att äga giltighet fattas med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande årsmöten.


§ 15 Sällskapets upplösning

Mom. 1 Beslut om sällskapets upplösning måste för att äga giltighet fattas med minst tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande årsmöten.

Mom. 2 Sällskapets fastighet återgår i Håbo kommuns ägo. Gäller även vid obestånd.


§ 16 Förbindelse

1. Om inte avgifter till föreningen betalas efter en påminnelse och senare än ett år, räknat per den 1 oktober, av utsänt betalningskrav så äger föreningen omgående rätt att på medlemmens bekostnad avflytta befintliga tillhörigheter från båtplats och hamnplan, med av vad i lagen föreskriver om förvaring av tillhörigheter på grund av inte fullföljd betalning.

2. Handläggning av föreningens åtgärder sker då kassören finner att avgifter inte betalats enligt punkt 1.

3. Denna åtgärd från föreningens sida bokförs i särskild liggare som skall finnas tillgänglig för medlemmar om så påfordras.

4. Sedan föreningen påbörjat sin verkställighet p.g.a. att medlem inte fullgjort sina skyldigheter, får båtplatsen av sällskapet, sedan den avstädats, säljas till medlem.


Ordningsregler


§ 1 Allmänt

Mom. 1 Uppträd alltid på ett för sällskapets hedrande sätt. Detta gäller särskilt vid vistelse inom sällskapets områden, vid egen eller andra sällskapets sammankomster. Visa gott sjömanskap, god samarbetsvilja och tag hänsyn till andras trevnad och intressen.

Mom. 2 Medlem skall följa de anvisningar som lämnas av funktionärer, vilka av årsmöte eller styrelse blivit utsedda att svara för tilldelat ansvarsområde.

Mom. 3 Det åligger varje medlem att se till att ordning och reda råder inom sällskapets områden och lokaler. Skräpa inte ner i naturen. Ta med avfall hem till hamnen och använd där befintliga soptunnor. Hamnens soptunnor får inte användas för avfall från egen bostad.

Mom. 4 Adressändring och ändring avseende innehav av båt och försäljning av båtplats skall omedelbart anmälas till styrelsen. Innan försäljning av båtplats görs måste ägaren kontakta styrelsen i båtsällskapet.

Mom. 5 Medlem skall tillse att bom, grind och dörrar till sällskapets område och lokaler är låsta. Ny nyckel erhålles mot avgift. Nyckel skall återlämnas då medlemskapet upphör.

Mom. 6 Fordon skall framföras och uppställas enligt för området gällande anvisningar. Tvättning av fordon är förbjudet inom hamnområdet.

Mom. 7 Aktiv medlem skall hörsamma styrelsens kallelse till arbete inom sällskapet.

Mom. 8 Båtägare skall ovillkorligen ha sin båt försäkrad på så sätt att tredje part skyddas. Försäkringsbrev och handling, som visar att försäkringspremien är betald skall uppvisas för hamnkaptenen eller den han utser i sitt ställe innan båten får sjösättas.

Mom. 9 Endast fiske med toppknuten lina (meta) inom hamnområdet är tillåtet.


§ 2 Hamnen

Mom. 1 Båt skall inom sällskapets område förtöjas på anvisad plats. Vid förtöjning skall erforderligt antal fendrar av lämpligt material och med lämpliga dimensioner anbringas för undvikande av skador på intilliggande båt. Skada som uppstår på annan båt genom bristfällig förtöjning eller vårdslöshet i övrigt skall ersättas av den båtägare, vars båt förorsakat skadan.

Mom. 2 Boj eller bom och övriga förtöjningsanordningar skall före sjösättning kontrolleras och godkännas av hamnkaptenen samt utläggas på anvisad plats.

Mom. 3 Båt som inte är beroende av slip eller slipmateriel för upptagning samt boj eller bom, skall vara upptagen i god tid före isläggning, dock senast den 30 november. Medlem som försummar detta skall betala av årsmötet fastställd pliktavgift. Dispens kan beviljas efter ansökan hos styrelsen.

Mom. 4 Senast den 15 Juli skall alla båtar på hamnplan vara sjösatta samt hamnplanen vara avstädad. Dispens kan beviljas efter ansökan hos styrelsen.

Mom. 5 Boj, bom, bockar, täckningsmateriel m.m. skall vara märkta med ägarens båtplatsnummer.

Mom. 6 Hamnbåt får handhas endast av därtill utsedda funktionärer. Såväl sjösättning, upptagning och vinterförvaring av båt sker på ägarens egen risk och ansvar. Sällskapet ikläder sig inte ansvar för skador vare sig på person eller materiel.

Mom. 7 Båtägare skall vid upptagning ha egna, av hamnkapten eller den han utser, kontrollerade och godkända bockar (sloda) och stöttor tillgängliga på anvisad uppställningsplats. Båtägare skall stötta och täcka sin båt på säkert sätt.

Mom. 8 Utrustningsarbete skall utföras på sådant sätt att arbete på intilliggande båtar inte hindras.

Mom. 9 Vid användning inom uppläggningsområdet av blåslampa, eldfarliga vätskor eller annat som kan medföra brandfara, skall brandsläckningsmateriel finnas tillgängliga i omedelbar anslutning till arbetsplatsen, t ex i form av brandläckare.

Mom. 10 Sällskapet tillhörig båt, flotte, slipmaskiner, dammsugare, el-sladdar, vagnar, kärror och handredskap skall förvaras på anvisad plats. Redskapen får användas endast inom hamnområdet.

Mom. 11 Utlåning av sällskapets båttrailer till medlemmar görs av hamnkaptenen

Mom. 12 Olja och övriga vattenförorenade vätskor samt övrigt miljöfarligt avfall skall tas hand om av medlem och lämnas på återvinningscentral eller motsvarande godkänd deponi.

Mom. 13 Medlem skall, så snart sjösättningarna avslutas för dagen, avröja uppläggningsplatsen. Bockar och täckning skall förvaras på av hamnkapten eller den han utser, på anvisad plats. Försummas detta skall pliktavgift betalas enligt styrelsens beslut.

Mom. 14 Hamnkapten, eller den han utser, äger rätt att under sjösättning och upptagning av båtar, flytta båt som hindrar detta till annan plats inom området.

Miljö

Alla medlemmar tar ansvar för att ordning och reda råder inom sällskapets områden och lokaler.


Skräpa inte ner i naturen! Ta med avfall hem till hamnen och använd soptunnan som SSBS tillhandahåller. Denna får inte användas för avfall från egen bostad.


Tvättning av fordon är förbjudet inom hamnområdet.


Olja och övriga vattenförorenade vätskor skall genom den enskildes försorg tas om hand och bortforslas från hamnområdet.


Batterier placeras i återvinningslådan vid parkeringen (gäller ej ”hushållsbatterier”).


Det är inte tillåtet att tömma septiktanken i hamn.